Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutia ministra školstva MŠVVaŠ SR Vám oznamujeme, že od 1. júna 2020 bude sprístupnená prevádzka v ZŠ Štiavnik.

Podmienky otvorenia sú nasledovné:

 1. Účasť na vyučovaní je dobrovoľná podľa prihlasovania triednym učiteľkám žiakov a cez EduPage stránku základnej školy.
 2. Nástup žiakov do školy bude prebiehať od 7:15 do 7:40 hod. a bude usmerňovaný zamestnancami školy pri vstupe do areálu.
 3. Vyučovanie  pre žiakov 1. a 2. ročníka  končí 4. vyučovacou hodinou o 11,15 hod.
 4. Vyučovanie  pre žiakov 3. až 5. ročníka končí 4. alebo 5. vyučovacou hodinou podľa upraveného rozvrhu hodín. Ten bude zverejnený na stránke školy a súčasne zaslaný žiakom triednymi učiteľkami do konca týždňa.
 5. Pred nástupom do školy i počas vyučovania prebehne dôkladné čistenie a dezinfekcia priestorov ZŠ. Ráno bude zabezpečený ranný zdravotný filter (meranie teploty žiakov bezdotykovým teplomerom pri vstupe do ZŠ a dezinfekcia rúk).
 6. Pri vstupe do budovy školy sa žiaci „nepípajú“, t.j. nezaznamenávajú dochádzku čipovým príveskom, nejdú do šatní, ale idú priamo do svojich tried podľa pokynov paní učiteliek.
 7. Po vyučovaní odchádzajú žiaci domov, o možnosti návštevy školského klubu detí v SCVČ budete informovaní.
 8. V škole bude prebiehať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín v kmeňovej triede, v prípade priaznivého počasia bude časť výučby prebiehať v exteriéri školy.
 9. Žiaci, ktorí zostanú doma z ročníkov 1-5 budú dostávať úlohy prostredníctvom EduPage.
 10. Žiaci 6.— 9. ročníka ZŠ, sa budú naďaIej  vzdelávať dištančne.
 11. Stravovanie v školskej jedálni sa bude realizovať počas vyučovania  v priebehu 4. a 5. vyučovacej hodiny. Stravovanie v školskej jedálni budú môcť využívať len žiaci prítomní v škole.
 12. V jednej skupine žiakov bude maximálne 20 detí. Vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď  počet žiakov klesne, čím nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými  skupinami. V ročníkoch 1 – 4 sú skupiny vytvorené podľa pôvodných tried s rovnakými pani učiteľkami. V piatom ročníku sú vytvorené tri skupiny. Žiaci a žiačky z Hvozdnice budú tvoriť samostatnú skupinu.
 13. Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka v trvaní viac ako 3 dni, písomné vyhlásenie o tom, žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia nemá nariadené karanténne opatrenie. Tlačivo je potrebné stiahnuť TU a vytlačiť. Prípadne si ho môžete vyzdvihnúť v dňoch štvrtok a piatok 28. - 29. 5. od 9:00 do 11:00 hod v budove ZŠ za dodržania hygienicko-epidemiologických opatrení.
 14. Zákonný zástupca je povinný zabezpečiť:  2 rúška na deň, papierové hygienické vreckovky. Žiak je povinný nosiť rúško mimo triedy.
 15. Zákonný zástupca nevstupuje do priestorov školy, škola bude od 8:00 do 11:15 hod. zatvorená. V prípade oneskoreného nástupu či skoršieho odchodu zo školy oznámi túto skutočnosť zákonný zástupca deň vopred triednemu učiteľovi.
 16. Zákonný zástupca čaká svoje dieťa  pri vstupnej bráne. V prípade, že dieťa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID- 19, rodič bezodkladne informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Zákonný zástupca je povinný okamžite prevziať si dieťa zo školského zariadenia, ak bude vykazovať príznaky ochorenia.                                                                                                                                                                                                                          V prípade, že zákonný zástupca nedodrží jednu z uvedených podmienok, nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy.                              Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Mgr. Jozef Puterka