Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

keďže od 1. 6. 2020 prebieha vzdelávanie v ZŠ s MŠ Štiavnik i prezenčnou formou pre ročníky 1 – 5, pristúpili sme k zmene časového harmonogramu zadávania úloh v rámci dištančného vzdelávania ročníkov 6 – 9 nasledovne:

1. Učitelia zadajú domáce úlohy prostredníctvom EduPage podľa rozvrhu do 14:00 hod.

2. Žiaci pošlú vypracované úlohy v rovnaký  deň do 20:00 hod.

Žiadame Vás o spoluprácu, pochopenie a  dodržiavanie časového rámca posielania vypracovaných úloh.

Ďakujeme!